SW Testovanie

Poskytujeme SW testovanie pre testovacie fázy systémový test, integračný test, end to end test a užívateľský akceptačný test. Testujeme cez všetky prepojené systémy a na rôznych úroviach - GUI test, test rozhraní, test trace a robíme podrobnú analýzu a lokalizáciu chyby na úrovni SW kódu.

Automatické Testy

Pokrývame všetky kroky v procese automatizácie manuálnych testov. Robíme analýzu použiteľnosti automatizácie - kedy automatizovať, definícia rozsahu automatizácie - čo automatizovať a navrhneme nástroj pre automatické testy. Máme skúsenosti na expertnej úrovni s nástrojmi Rational® a s nástrojmi SmartBear®.

Release Manažment

Nastavujeme Release Manažment proces pre všetky zúčastnené tímy - vývojový tím, testovací tím, tím prípravy prostredia, tak aby bolo možné plánovať, schvalovať a zaviesť viacenásobné inštalácie do viacerých prostredí. Definujeme role a zodpovednosti v procese Release Manažmentu.

Testovacia Analýza

Analýza softwarových požiadaviek spolu s softwarovým dizajnom je hlavný vstup pri príprave testovacích prípadov. Aplikujeme všetky štandardy pri vytváraní testovacích prípadov z užívateľských prípadov (Use Case).

Testovacia Metodika

Aplikujeme a vyvýjame testovaciu metodiku založenú na V - modely alebo iteračnom modely - Rational® Unified Mode. Zostavujeme testovacie procesy vrátane definície rolí a zodpovedností, vstupných a výstupných kritérii pre každú testovaciu fázu. Definujeme testovaciu stratégiu a testovací plán. Môžeme poskytnúť školenie pre softwarové testovanie a testovaciu metodiku.

Proces riešenia chýb

Definícia procesu riešenia chýb zahŕňa proces sledovania chýb v produkte od objavenia chyby po uzavretie záznamu o chybe - defekte, vrátane nových verzií produktu, ktoré obsahujú opravy chýb. Navrhujeme proces riešenia chýb, navrhujeme nástroj pre sledovanie defektov a definujeme hlavné princípy pri písaní defektov. Definujeme role a zodpovednosti v procese riešenia chýb.